0916.959.956

Mã chứng khoán: TDP

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2019

STT Tên cá nhân/tổ chức
(người đại diện)
Phân loại cổ đông Số CMND Ngày cấp Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ghi chú
Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn
1 Nguyễn Đức Cường x 080800817 01/08/2006 10.334.234 41,34 CT HĐQT/TGĐ
2  Ngô Kim Dung x 080940763  03/01/2007 1.633.800 6,54 TV HĐQT
3 Bế Thị Tuyết x 080973816 08/08/2008 1.265.000 5,06 TV HĐQT

File đính kèm: Danh sách cổ đông lớn TDP 2018