0916.959.956

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 73/2018/GCNCP-VSD ngày 30/08/2018 cho Công ty Cổ phần Thuận Đức, cụ thể như sau:

TRUNG TÂM LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
***
Số: 73/2018/GCNCP-VSD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Hà Nội, 30/08/2018
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:
Tổ chức đăng ký CK: Công ty Cổ phần Thuận Đức
Tên giao dịch:            Thuan Duc Joint Stock Company
Trụ sở chính:         Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:                 0221.3810 705            Fax: 0221.3810 706
Vốn điều lệ:               250.000.000.000 đồng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0900264799 do Sở KH-ĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20/11/2017.
Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2018.
– Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
– Mã chứng khoán:    TDP
– Mã ISIN:                 VN000000TDP6
– Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng(Mười nghìn đồng)
– Loại chứng khoán:  Cổ phần phổ thông
– Số lượng cổ phiếu đăng ký: 25.000.000 cổ phiếu(Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 250.000.000.000 đồng(Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
– Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán TDP từ ngày 31/08/2018.
Nơi nhận:
–  CTCP Thuận Đức;
–  SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
–  NCPT, THPC (Tổ Website);
–  Lưu ĐK (NAM,5b).
       TỔNG GIÁM ĐỐC
         Dương Văn Thanh
      (Đã ký)
TẢI FILE PDF Ở ĐÂY