0916.959.956

TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố: – Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Anh  –...

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Tài liệu Đại hội

Số 1004-5-019-CBTT-TDP TB tổ chức ĐHĐCĐ và tài liệuTải xuống Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - 1004Tải xuống 7. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019 gửi cổ đôngTải xuống 8. Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2019 gửi cổ đôngTải xuống 8b. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 gửi cổ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến CT HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố: - Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim...

TDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh người có liên quan đến CT HĐQT-Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Cường

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kim Anh là người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuận Đức. Nội dung thông tin công bố: - Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Anh  -...

Danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018

Mã chứng khoán: TDP Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2019 STT Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) Phân loại cổ đông Số CMND Ngày cấp Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ CP nắm giữ (%) Ghi chú Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn 1 Nguyễn Đức Cường x 080800817 01/08/2006 10.334.234...

TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT – TGĐ Nguyễn Đức Cường

TDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CT HĐQT - TGĐ Nguyễn Đức Cường Nội dung : - Họ và tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Cường - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: TDP - Số lượng cổ...

TDP: Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018

Công ty cổ phần Thuận Đức Thông báo Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo thông báo số 1334/TB-SGDHN ngày 12/11/2018 Mã chứng khoán: TDP Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu. Giá tham chiếu: 10.700 đồng/cổ phiếu. ***...

TDP: Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN

Công ty cổ phần Thuận Đức (TDP) Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 706/QĐ-SGDHN ngày 5/11/2018 Mã chứng khoán: TDP Số lượng đăng ký giao dịch: 25.000.000 cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. ***...