Category Archives: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/18t1h2UDKu78QmpVK_6mgTNCVggBA5TnL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Eq37Mm9GZ0Is-m7aQKaW7sZe7g8UHFfc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oNe8qyt2BvrzFdveoy4PlVHrqiQqO_zT/view?usp=sharing          

Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1tO1VFLp1D719-2E-0FZ5FNPmaceDZyBM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_imC2NKs6FsDrTc4gFHeu50uS5uhmSy3/view?usp=sharing    

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1a-olI70NEDaddOFQlU430ePm_VThliR9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12iLPkd-s8OogSXBoA2I0xheLgtRimo8H/view?usp=sharing      

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cCs1dck4TiDBpH_d09V0P1NU9FH9r1un/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gZ2pXdZ-Mtr3fRkKGRJ9L1CHWKBeSvcm/view?usp=sharing