Category Archives: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1Pf-4DBtqG899r5LRJ-CLv_7kYV-Bxq0G/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13veQuT2wW4On6cgkKJQe_BB0sKoAsKrm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pVCZoicw5sG8wItusCIrAtLgjTjz2PRh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Y5NtdkcUzXQyUovX_jPxYY87DQYGVWy2/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1yuzp7LUqjkqQWSnVl0iJqTl6UVxJ_aZL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dvtaMRscLO3mJJLSVRD8ii8A6tGph5Wg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ac6gsfHMte2Be2f2uR1xZg7pwWkDhk6W/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1bkPD_KFKYo75LQEDWiT9l6mR7kxlEvTT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qKj6AV-gGBWbN8iLoGo7opQjH8dGF_m4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GOyNYpd3wbS5J1WvCTFpQ3hAxoOn_TY3/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1bkPD_KFKYo75LQEDWiT9l6mR7kxlEvTT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11u2JWNMKKyri8nIjuRO3pc3sfXwrscXZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Jxxko0rWaPPeD-0X_qEm-CnlJUeguiYH/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ybChnby8JgQTdAz1cfVu0AmPFU5Ai-Ec/view?usp=sharin https://drive.google.com/file/d/1DkA3PkBcMkh55p9UWB89KNZGUgcn7Vlq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QAFS_lLG5b4acUbnmF-fNZ2KaYP5f_u8/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15tEJG7e5O48CZkvSrRQ7xMmhHQ8ri8zf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fm-cpy989O4aq65K5fqL2bTTSFkc7bHF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VZ0FtihDCeBreHMAnXjfZuUca3CduW7E/view?usp=sharing