Category Archives: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cCs1dck4TiDBpH_d09V0P1NU9FH9r1un/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gZ2pXdZ-Mtr3fRkKGRJ9L1CHWKBeSvcm/view?usp=sharing      

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing  

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19vtRvEUmMX3Y7fq8ZBkKMG2S1FTRFrUp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FrDOPTdfVAEyTNhVt0P7E49uIcoGdBQ_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19N5Y4ifb5vCOyFH5U8tXgbpvRWutZHV2/view?usp=sharing  

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/16n5z9W0qq5qgNgrT8DqYN-4tEMR9XTGZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_omOgWZIREjfZz0zV7mnHGZleeh3y2P3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uBYy97N-4YWIlaD4v0i7TpV0e6q8Rr2E/view?usp=sharing  

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1m4qJhSjv4paSl1VAK55DO4q9_FKRE1V4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bRA7RZPvFtjuSE_sdYx5R7W1iU2zSGzr/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dMGKgkOWCvCp79MbxRFqN0SSjE1MAcif/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1KKt-7CbwtiBNWztNZyrFIoCzCK1crxf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s5AP2Nk7SoHpOqBmT9mCh6BUq9z3B58u/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jZVEW0-JlcH6HolMGL18ZuTFPr8AuNeB/view?usp=sharing