Category Archives: Công bố thông tin

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1EKPX2y5wGZ_blUNZjpWpyL1ptdXEPr0w/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14XPCDCnQS8N7MM3ZZ-vw5tQBDBiNlpmg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FmMrrLLCcr1bxhqzz4YLWSa0kr3DRDE_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WkgO7S32P7ntgv1xCxnp8Nci1joSE9_7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1otAZMBbP5qp-wNMxQ-_BRuZj2lnpfe5R/view?usp=sharing