Category Archives: Công bố thông tin

TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/1t1mhuEcDP05hF3pCRSwBE1s-yJlaLexz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/150DnxUsKLXOPW6Uk9pWJ4HTNHqIRI8_j/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13sUpT4u2GOLHewsjT-wIxWW2QZQu3pad/view?usp=sharing