TDP Thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cs1glWv9eAoWZfnNXifn9nBtiK7lfOkj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1x9Qj3qyXL9omS_CufMJU7RdNjuwspplB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11NWpsX5FyFZfHvF51DP8jRZ2CiFZjCpC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l2oWR-RIQ_WmiwHzm8mgtr6DNn4K-2L2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZVy-Cbi1WUpwIAX6TxrqY_S8tR3Uh09b/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TDkoyBSnBtC_DEYMSlNTRyeNzjBGAUpg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GHYiEJsMRN-8499OuOexqEcYwx3yPup4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TCs6oeobI9m4H5nATe2VrSw92QuhPo_O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yVrUhU_EFoZcNgl7b2NOFP2vAuRuyO0v/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zxtTuul22fPRvaIhCGu8JTrFO-8z32Zo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WzkmFRKcQDtmn8pMQDU4jrINOnx_CqCh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RzcjJRpwYCRJGcHDIhTHmWSJd70Sq4Ww/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dOQdT8gspRhLcVqcxYberPPild3Iipgl/view?usp=sharing

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *