Báo cáo tài chính en 2

Financial Report
Báo cáo tài chính en 3

Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements for 2023 and accompanying explanations

https://drive.google.com/file/d/1LenFLdrHL1CSZ3PKW7m1LsDopruY3zfy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1R9hSvlxoBDxNaJRyr5dcbXcMdBQqH3Ny/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated financial statements for 2023 and accompanying explanations

https://drive.google.com/file/d/1tYPmmXU7yNgu6tJmLBSTj8uGNroOIEIH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OdBy3RiU0qvVuNHuRWpJ46R1reuKv5MG/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated financial statements for the third quarter and accompanying Explanation

https://drive.google.com/file/d/1CEKqTfgsXiEDkMNOOBerw2zlHWyBROm-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zrYhZa9HVlylRmla6YRyVKJ5_wHZ-SRi/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements for the third quarter and accompanying Explanation

https://drive.google.com/file/d/1CjItmIBVW51Gs-JoqWsB2rEOsfHAs_0_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LELB-xeWVjyfXaSJzJoycxoEc_N20pc4/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Separate financial statements for the second quarter of 2023 and accompanying explanations

https://drive.google.com/file/d/1KALr91cCfJ-0d7NSmnlpRqPUZIuNwPwA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1knXhACCMyfr0jWf3JCXw-b6kSb45krZV/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated financial statements for the second quarter of 2023 and accompanying explanations

https://drive.google.com/file/d/1Gn_8YrxKIt5_yuH7dyzIYMGvH637Jgpi/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 11

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists

Báo cáo tài chính en 6