Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản, Nghị quyết và các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên-bản-Nghị-quyết-và-các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-thường-niên-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

7.-Thư-mời-họp-Chương-trình-Xác-nhận-và-Ủy-quyền-tham-dự-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống 13.-Dự-thảo-NQ-ĐHĐCĐ-TN-2020-và-Phiếu-biểu-quyết-2Tải xuống 14.-Quy-chế-làm-việc-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống Các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-TN-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

thong-bao-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Tài-liệu-bầu-HĐQT-và-BKS-nhiệm-kỳ-2020-2025Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1h9xkKi7MEvFnMq-TIDotr1c-v8wufacZ/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Công văn của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

CV-chap-thuan-gia-han-to-chuc-DHDCD-thuong-nien-2020Tải xuống
Read More

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP