Báo cáo tài chính 2

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 3

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1VzRtq9mEplifCCIH3OCzWimCnzUbcZco/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IWZozRlPbsC9RWEGzk4U4cG3ycWZ10eL/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/18t1h2UDKu78QmpVK_6mgTNCVggBA5TnL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Eq37Mm9GZ0Is-m7aQKaW7sZe7g8UHFfc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oNe8qyt2BvrzFdveoy4PlVHrqiQqO_zT/view?usp=sharing          
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1tdH_wgOz4eXb19HmdFLVK9jD6lN6xLqK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KALr91cCfJ-0d7NSmnlpRqPUZIuNwPwA/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1Gn_8YrxKIt5_yuH7dyzIYMGvH637Jgpi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tdH_wgOz4eXb19HmdFLVK9jD6lN6xLqK/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1tO1VFLp1D719-2E-0FZ5FNPmaceDZyBM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_imC2NKs6FsDrTc4gFHeu50uS5uhmSy3/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1a-olI70NEDaddOFQlU430ePm_VThliR9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1AIWb6-tUkvEcvqsH-_FvJUEcwYT-tgys/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12iLPkd-s8OogSXBoA2I0xheLgtRimo8H/view?usp=sharing      
Read More
1 2 3 11

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Báo cáo tài chính 6