Báo cáo tài chính 2

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 3

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/16n5z9W0qq5qgNgrT8DqYN-4tEMR9XTGZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1_omOgWZIREjfZz0zV7mnHGZleeh3y2P3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uBYy97N-4YWIlaD4v0i7TpV0e6q8Rr2E/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 và Giải trình KQKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1m4qJhSjv4paSl1VAK55DO4q9_FKRE1V4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1bRA7RZPvFtjuSE_sdYx5R7W1iU2zSGzr/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dMGKgkOWCvCp79MbxRFqN0SSjE1MAcif/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1KKt-7CbwtiBNWztNZyrFIoCzCK1crxf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1s5AP2Nk7SoHpOqBmT9mCh6BUq9z3B58u/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jZVEW0-JlcH6HolMGL18ZuTFPr8AuNeB/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1KKt-7CbwtiBNWztNZyrFIoCzCK1crxf3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11ZmYrKdaOsIGWDJwOXQdJkri2JW8BJe-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16zwZ2DZ1Dr3zelFnmhtNfgH31je8LCUP/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1Pf-4DBtqG899r5LRJ-CLv_7kYV-Bxq0G/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13veQuT2wW4On6cgkKJQe_BB0sKoAsKrm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UtUqO2pYsoxcuqK6VdI1v6y7K_iULLnV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Equ3RBX-QJFOyqcU_ltGb2ktOu2uy-1b/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 9

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Báo cáo tài chính 6