Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tl-d3a6tWImMIlXMklmvaHJc5-2LsdXP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vijcr6PK7qy_rsW3dveLrwoYdiJvs3aA/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BHGuaLE5DfXB2SBmttjeXFobiRwmWiCx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PcysOQv6SBEL28o8TrrADEmvOqACCAl5/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1XMg67ptMdRMOyBe2RbrJrB5NXLC_ht5r/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q93Owj5VasYXHt874c6nc2gl1sJHGM5y/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1jhx6YeX6577gGd8J9hVwuac8Mi2a28e9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qber1TTwbuhzz2qx2hYLah2VmBpkB7tK/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 7

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP