Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1XMg67ptMdRMOyBe2RbrJrB5NXLC_ht5r/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q93Owj5VasYXHt874c6nc2gl1sJHGM5y/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và giải trình đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1jhx6YeX6577gGd8J9hVwuac8Mi2a28e9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qber1TTwbuhzz2qx2hYLah2VmBpkB7tK/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1caO7PHYuiIs5pkNYArmYcONB72iKayEX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1H4s6kujPQHCfLvZRXH_9Sd-Q9BuY3A6R/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1TZhCVR8TIjCEY7CTk4a_ZYbuWDzsxide/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vtlFpbnpP6zTPh3OFHCq9krZSHFyLSTr/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19nD1J1nhsr-yrWwdFtKvSLSifp_wodLT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dhPJgH29sPJCufMCu3Z40aSNmOUCuagl/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 6

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP