Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ybChnby8JgQTdAz1cfVu0AmPFU5Ai-Ec/view?usp=sharin https://drive.google.com/file/d/1DkA3PkBcMkh55p9UWB89KNZGUgcn7Vlq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QAFS_lLG5b4acUbnmF-fNZ2KaYP5f_u8/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15tEJG7e5O48CZkvSrRQ7xMmhHQ8ri8zf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fm-cpy989O4aq65K5fqL2bTTSFkc7bHF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VZ0FtihDCeBreHMAnXjfZuUca3CduW7E/view?usp=sharing          
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tl-d3a6tWImMIlXMklmvaHJc5-2LsdXP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vijcr6PK7qy_rsW3dveLrwoYdiJvs3aA/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BHGuaLE5DfXB2SBmttjeXFobiRwmWiCx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PcysOQv6SBEL28o8TrrADEmvOqACCAl5/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 7

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP