Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1caO7PHYuiIs5pkNYArmYcONB72iKayEX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1H4s6kujPQHCfLvZRXH_9Sd-Q9BuY3A6R/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1TZhCVR8TIjCEY7CTk4a_ZYbuWDzsxide/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vtlFpbnpP6zTPh3OFHCq9krZSHFyLSTr/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/19nD1J1nhsr-yrWwdFtKvSLSifp_wodLT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dhPJgH29sPJCufMCu3Z40aSNmOUCuagl/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 và giải trình kết quả SXKD kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1YzZt1BdnTg9PAm9NRbdv0UeDc7Gc02Ob/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BCe_VO2TsZ_1r5Vk4VF_BPFklbOTAvux/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính

Báo cái tài chính riêng giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1zfnTkCbQksgE9oqR0z0tgg84mpm03fcl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Y6WrzUjISi2JYwk59SEUbRXBG9rdDTHg/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp chất giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1VlWA66A8tLFcG0cnvcIhtGbJCLIEsLPQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10La2xGUya5fnXX7gK8wzOVmoOufR3HUq/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 6

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP