Báo cáo tài chính 4

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 5

Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2024 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1y09B46DOEqwZkZ_fM08pLOf5mWTZP9jf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hq5kbns4MJUvs2c4L03zs7ppxYyU7YVk/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2024 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1haJVykYTBxalEu6tJEL3VsfCwJ89rdX6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QYtv8JFRvBvEGR4uW6vvprYJIcCtmGmu/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

TDP công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1LenFLdrHL1CSZ3PKW7m1LsDopruY3zfy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1R9hSvlxoBDxNaJRyr5dcbXcMdBQqH3Ny/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

TDP công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1tYPmmXU7yNgu6tJmLBSTj8uGNroOIEIH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OdBy3RiU0qvVuNHuRWpJ46R1reuKv5MG/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1Q_qytRSAOqZHsLCcq2Z6iJhug2ugkxZ9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12fmiNPlUjiBE6q_aO_V8hk4XcDVCoxr6/view?usp=sharing    
Read More
1 2 3 13

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Báo cáo tài chính 8