Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Biên bản Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty

BB-NQ-bau-chu-tich-tong-giam-doc-2020Tải xuống
Read More
Điều lệ quy định Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thuận Đức sửa đổi tháng 06 năm 2020

Điều-lệ-CTCP-Thuận-Đức-được-sửa-đổi-06-2020-có-dấuTải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản, Nghị quyết và các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên-bản-Nghị-quyết-và-các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-thường-niên-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

7.-Thư-mời-họp-Chương-trình-Xác-nhận-và-Ủy-quyền-tham-dự-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống 13.-Dự-thảo-NQ-ĐHĐCĐ-TN-2020-và-Phiếu-biểu-quyết-2Tải xuống 14.-Quy-chế-làm-việc-ĐHĐCĐ-TN-2020-1Tải xuống Các-tờ-trình-ĐHĐCĐ-TN-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

thong-bao-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-2020Tải xuống
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thuận Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Tài-liệu-bầu-HĐQT-và-BKS-nhiệm-kỳ-2020-2025Tải xuống
Read More
1 2 3 20

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP