Investor Relations

Đại hội đồng cổ đông en Quang hệ cổ đông en

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1VXKlpwSQiXp4ZNdPLW77dusFZ16AcS7N/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin en Quang hệ cổ đông en

information disclosure on dismissing General Director and appointing General Director, Deputy General Director

https://drive.google.com/file/d/1kqQQ9dxgmSb7tIm7OZWZoDXPSxD46_5R/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated Financial Statement Quarter 1 of 2021 and accompanying Explanation

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính en Quang hệ cổ đông en

Consolidated Financial Statement Quarter 1 of 2021 and accompanying Explanation

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin en Quang hệ cổ đông en

Minutes of the Resolution on the capital contribution to establish Thuan Duc Bim Son Joint Stock Company

https://drive.google.com/file/d/1r6milmQ_vVtl0JPN_oNuUUw-xQ19sCxQ/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin en Quang hệ cổ đông en

TDP of CBTT on the change of CFO

https://drive.google.com/file/d/1eXAERam77_ws4SDUUlGAcZVMcBSoBlec/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 28

OUR CONSULTANT TEAM

PP Packaging Specialists