Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 18/03/2021

https://drive.google.com/file/d/170TA-FUUHfC8utxwx0g4T5HZoLWm77A5/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

https://drive.google.com/file/d/1XxDrPRGVz4qH60kDKB5vBAksYvT_SK6u/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị Công ty CP Thuận Đức năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1qPGNRkmovPW-E9XJlG6vzzjQlFRfHdm6/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại ngày 30/12/2020 CTCP Thuận Đức

https://drive.google.com/file/d/1RRl0JQgemiBeS_SJ6drzXBnOOQrqg7XT/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và ngày giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

https://drive.google.com/file/d/1D65NmvQ_so4M8JuOetroKogIJFgF_IlK/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1caO7PHYuiIs5pkNYArmYcONB72iKayEX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1H4s6kujPQHCfLvZRXH_9Sd-Q9BuY3A6R/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 27

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP