Quan hệ cổ đông 2

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

https://drive.google.com/file/d/1eMMPBlAYrzQ7X41sULYwM4OLGnXHXoNF/view?usp=sharing  
Read More
Điều lệ quy định Quan hệ cổ đông

Điều lệ công ty cổ phần Thuận Đức 28.4.2023

https://drive.google.com/file/d/1BZvXsCkUDNzkf4lgtC7-XeeotngaZ4aB/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco

https://drive.google.com/file/d/1F4oxE8xO20zr7BwBeXWoe_Y78SRD8XZI/view?usp=sharing    
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

https://drive.google.com/file/d/1dczFr9faN0c9IuB-muJz2p-V8aap--o_/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo nhận được đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Kim Anh

https://drive.google.com/file/d/11dXbwY-Ot46SWQoI2eakuDMlmWW_QZl3/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Thuận Đức Eco và Thuận Đức JB

https://drive.google.com/file/d/1Ex92g7qYmiDuXsFkygmmeqKghnBDvtAO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12c0S2-bNFgTpgK4QIjsrcSsnYBNwEYaG/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 50

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 6