Quan hệ cổ đông 2

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH công nghệ Thuận Đức – công ty con

https://drive.google.com/file/d/1Hkk5a9S7SDJL40dhwQ7ktB4a4GYw5rMo/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc tham gia góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách xuất khẩu

https://drive.google.com/file/d/1POkvAswWEB5gIj1evdM5VGXbTfdMBMNO/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc mua 02 sàn thương mại dịch vụ để làm văn phòng làm việc của TDP

https://drive.google.com/file/d/1uQyZgqgdd3ntFJHBPjURpKCSXWsSm2KS/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 4 của công ty cổ phần Thuận Đức Eco – công ty liên kết

https://drive.google.com/file/d/19QSEpGhlHb5aeHR01SDPeMW-mQTDXjxF/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1a7-lOsHGfEtGTHf2ZnqSVok0Zy9jivC-/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1YJIYNhgVLpVY4lBUliST173coJw7VDbg/view?usp=sharing    
Read More
1 2 3 39

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 6