Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1NP3dl0wFHVxsWmuYtCIID-hAaMI-RuE3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13l2If378P1HmajHVpwU2gJWnaOwP65Zx/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành CP trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/14pm5yFD00tcFjccBHLJ36zYEjW750FVT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jOl43EL_i4FfAoB_Tp7wxnG_DgESm0IU/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tl-d3a6tWImMIlXMklmvaHJc5-2LsdXP/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vijcr6PK7qy_rsW3dveLrwoYdiJvs3aA/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1vE4nBr6HLJCz5tE9KfX1avv2B7-xJE0E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BHGuaLE5DfXB2SBmttjeXFobiRwmWiCx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PcysOQv6SBEL28o8TrrADEmvOqACCAl5/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1VXoszSnrPogs4VKlxx91VXXzgMrBt3WP/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

https://drive.google.com/file/d/16yuI29EFgco9RYhsGOzSyBQYR9cRlJTh/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 31

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP