Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản, Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thanh Hóa

https://drive.google.com/file/d/1X0xx544i9sOwPFB1EHvypqh3xsLJ_ox_/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

CBTT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

https://drive.google.com/file/d/1kqQQ9dxgmSb7tIm7OZWZoDXPSxD46_5R/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1MjWu3qdZnCaMlsBLpki3I_ktJ4ZHfY5U/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUBOZ1_y9Lil4fPcwnoF7QT5560IxGkR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PPPZ48yCAffBf-XzMRl-zObccDv-qEKc/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1CiAWUKMnjxvwPf1-SmhfNnGDu8FyHDOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15G4E_x4kBqAqiJR2yfZM6piGBpz5qZbd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UrbZhvTDBEjAW0QiG25zDa9ZhCI45HyD/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuận Đức Bỉm Sơn

https://drive.google.com/file/d/1r6milmQ_vVtl0JPN_oNuUUw-xQ19sCxQ/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 29

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP