Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

https://drive.google.com/file/d/1BTFtf937XsyBCa3vUnxcZczGTuTIBqRw/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

https://drive.google.com/file/d/1-YljWrnENh7eUAtk4TKp5nQS0RRUubxh/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Công bố thông tin trước phát hành về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

https://drive.google.com/file/d/1U9V469AF-Tsa7rc05gn8t6ZQC9HEVsmx/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT thông qua phương án và hồ sơ phát hành trái phiếu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1pOanlDPjYF9VSkGQC4u0TYD-ZcBQMi-N/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ybChnby8JgQTdAz1cfVu0AmPFU5Ai-Ec/view?usp=sharin https://drive.google.com/file/d/1DkA3PkBcMkh55p9UWB89KNZGUgcn7Vlq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QAFS_lLG5b4acUbnmF-fNZ2KaYP5f_u8/view?usp=sharing
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15tEJG7e5O48CZkvSrRQ7xMmhHQ8ri8zf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fm-cpy989O4aq65K5fqL2bTTSFkc7bHF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VZ0FtihDCeBreHMAnXjfZuUca3CduW7E/view?usp=sharing          
Read More
1 2 3 33

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP