Quan hệ cổ đông 3

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 4

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1UVJmieBfjgZV3V0NEzakDU0tSC9l7ABa/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 08/03/2024

https://drive.google.com/file/d/1UVJmieBfjgZV3V0NEzakDU0tSC9l7ABa/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

https://drive.google.com/file/d/12ZyeisAtsoDlRgFIk5JkzXSf78VYqXpn/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức công bố bản thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1T-20Jqlg2DCb_ZmhBG4qA4arl_Uk0_Lv/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xycs1UN8Ud_1VOzlP3JOLXn6u931ARE7/view?usp=sharing    
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023 và Giải trình kèm theo

  https://drive.google.com/file/d/1Q_qytRSAOqZHsLCcq2Z6iJhug2ugkxZ9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12fmiNPlUjiBE6q_aO_V8hk4XcDVCoxr6/view?usp=sharing    
Read More
1 2 3 57

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 7