Quan hệ cổ đông 2

Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông 3

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1xNCaknftuT4JXp-jDFJGyhzjboAF25mF/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1V-JmRP7Lf-s0NLytZNFkpM5P_HLCCZnQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1U8XIlg0jvAug8VVE8VYLdiPu3AxDeAM0/view?usp=sharing  
Read More
Báo cáo tài chính Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

https://drive.google.com/file/d/1qv6AEi-OasTP03QJ9F8JKkSj_bRgzMpW/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/1t1mhuEcDP05hF3pCRSwBE1s-yJlaLexz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/150DnxUsKLXOPW6Uk9pWJ4HTNHqIRI8_j/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13sUpT4u2GOLHewsjT-wIxWW2QZQu3pad/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

https://drive.google.com/file/d/11YeRH7TpQr6GYFr_PLEkQqJsQtMJJCFq/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 45

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quan hệ cổ đông 6