Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1MtUTEtQSbXX9iuioxJbUQVgVdTKWWWlo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UtUqO2pYsoxcuqK6VdI1v6y7K_iULLnV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Equ3RBX-QJFOyqcU_ltGb2ktOu2uy-1b/view?usp=sharing

 

TIN NỔI BẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *