Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ybChnby8JgQTdAz1cfVu0AmPFU5Ai-Ec/view?usp=sharin

https://drive.google.com/file/d/1DkA3PkBcMkh55p9UWB89KNZGUgcn7Vlq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QAFS_lLG5b4acUbnmF-fNZ2KaYP5f_u8/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *