Điều lệ quy định 2

Điều lệ quy định
Điều lệ quy định 3

Điều lệ quy định Quan hệ cổ đông

Điều lệ công ty cổ phần Thuận Đức 28.4.2023

https://drive.google.com/file/d/1BZvXsCkUDNzkf4lgtC7-XeeotngaZ4aB/view?usp=sharing
Read More
Điều lệ quy định Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức 07.2022

https://drive.google.com/file/d/1gXbSSfqCYXYlhO43eFcMCfP5UMOUDfZk/view?usp=sharing  
Read More
Điều lệ quy định Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Đức Tháng 04.2022

https://drive.google.com/file/d/1kXj4czktuz1g32cFoT8YdOGQncWu2f9H/view?usp=sharing      
Read More
Quan hệ cổ đông Điều lệ quy định

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức tháng 8 năm 2021

https://drive.google.com/file/d/10WHEeLFGl3Di-HxwIo1XOhS-if2uOII8/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Điều lệ quy định

Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thuận Đức sửa đổi tháng 06 năm 2020

Điều-lệ-sửa-đổi_6-2020Tải xuống
Read More
Quan hệ cổ đông Điều lệ quy định

Điều lệ CTCP Thuận Đức sửa đổi ngày 20 tháng 01 năm 2020

Điều-lệ-TDP-sửa-đổi-1.2020_có-dấuTải xuống
Read More

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Điều lệ quy định 6