Đại hội đồng cổ đông 2

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông 3

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tổng hợp các Báo cáo được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

https://drive.google.com/file/d/1-Kx-8YnidTSvXs5qTc3hzk9JNaCWMhet/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/12kqWOykvHPBUoaM99rF1mrbC2UicRfsV/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/17pN2keVF31TBLdJPXL9nbfp9fn4TQcHS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eRaoKTDaChC4MHOGKryXij36qRgQekWj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vITvZE9FSfUdF6FQbu0tcZnIFc7qsMAC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wOPscOpx9YZNIL-5oHpk2lRsQUnvkSOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nmXv5v79svSRSoUHr9Hw53EGDWZR2WiR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ypVjtShZmFvo_iyCJs7YiwCQ1__Fp6bG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1toceBk5cq-KMVV_-1Ds2IHkJPKub_xtK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fXxnKTZ-MVyXOg2MpClbzBBnsUFcRjnH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13092Z1HPHy-u_t33_ZOosioZhGVnfwMe/view?usp=sharing        
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT – Trần Đăng Duy

https://drive.google.com/file/d/160KJi7tyw26U5ofCoye-adQkGM6BjksX/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cs1glWv9eAoWZfnNXifn9nBtiK7lfOkj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1x9Qj3qyXL9omS_CufMJU7RdNjuwspplB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11NWpsX5FyFZfHvF51DP8jRZ2CiFZjCpC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l2oWR-RIQ_WmiwHzm8mgtr6DNn4K-2L2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZVy-Cbi1WUpwIAX6TxrqY_S8tR3Uh09b/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TDkoyBSnBtC_DEYMSlNTRyeNzjBGAUpg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GHYiEJsMRN-8499OuOexqEcYwx3yPup4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TCs6oeobI9m4H5nATe2VrSw92QuhPo_O/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yVrUhU_EFoZcNgl7b2NOFP2vAuRuyO0v/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zxtTuul22fPRvaIhCGu8JTrFO-8z32Zo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WzkmFRKcQDtmn8pMQDU4jrINOnx_CqCh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RzcjJRpwYCRJGcHDIhTHmWSJd70Sq4Ww/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dOQdT8gspRhLcVqcxYberPPild3Iipgl/view?usp=sharing    ...
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1-RtzYvswhyxvTkI5Y2PR4Gm8ws2B2aYs/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 8

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Đại hội đồng cổ đông 6