Đại hội đồng cổ đông 4

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông 5

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP đính chính nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1wAp9XUCkZr_Gc2EYOtpfSsyr8qrdRM9M/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1IUGZIIA2I4xyXLZLfkQDUF6guvXahsIj/view?usp=sharing      
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1tLLTnQdkabikVX_eS3cQRae2INw94m3J/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1K0KmCvo6HxU6uLLMqX5T4Cgpb4n9AVKK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18So6k06jspbIDR_r4GmcZtEJqRate0t3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/198BzSVGh8uUk4iaaH2Hs0Ac0Iu0XFCx7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A3P2LrDbpwpsbVVdYjXrPy_yHL1z7jM5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QzoTCDQrN10z4ma8K3KlIBPAAoq5yTOH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gmkXSS2cU2eksZLozrDmKPDWodlmwhTL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sQwP95xzU9qK5piSbzbDk0x7Ovt8lxX3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1r0PBAOQieeJP-iS0LY6Oes1c7BqC6w6u/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G05hZ-0wK1baAU3e_Js-Kcizav6ARB1p/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Cmciqha1GnUsFR94P6-zYlJqk6FD-hC_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Mtq_aoJTH-qvKWtiFs3V87vN00uJd1AT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uw6D54DT-iGyhOiZMQTDJhP-kzjfoOgv/view?usp=sharing      
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

https://drive.google.com/file/d/1UVJmieBfjgZV3V0NEzakDU0tSC9l7ABa/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 08/03/2024

https://drive.google.com/file/d/1UVJmieBfjgZV3V0NEzakDU0tSC9l7ABa/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1LD38cnmWjUcRoLFik4MAVNZPY1YppIjY/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 9

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Đại hội đồng cổ đông 8