Đại hội đồng cổ đông 2

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông 3

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1cVmkBK8NhBwch5kc75iMfEYWNUCkTFuB/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1MZMwxLerTWAsKdGm9b23nYGz8Ck1Llsu/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1EKPX2y5wGZ_blUNZjpWpyL1ptdXEPr0w/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14XPCDCnQS8N7MM3ZZ-vw5tQBDBiNlpmg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FmMrrLLCcr1bxhqzz4YLWSa0kr3DRDE_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WkgO7S32P7ntgv1xCxnp8Nci1joSE9_7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1otAZMBbP5qp-wNMxQ-_BRuZj2lnpfe5R/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qm9pOKQftI2130ovPlAuh5HMNe8swUrT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KRD4RiTGYqL57-3uunqb-tt6GQRIoF9V/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CtJBuysjsd62zqSQ5Mhx2j35lcCqokLo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VkrDR7ks0u0eEY67uUgk4Lzk2ASv04A5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YpK2OvbvNr_1ayYl7ZStrj-qPVGnEVNp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15tR5L9ecCT9jLc8xW0M8QE1Yps1u7ley/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l9g4Y0xXeUgzVrqY53o4LFGxZyO8jQ8P/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11Chfa67r6ocKufV5fD6XUNyuhmN4bJmJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12KaBDsyQ-ZkCtff63p9aj2AOzywnogP5/view?usp=sharing
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1lpxnuSt000Xx8TzekN22JvhwL5wx-UzS/view?usp=sharing      
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1jJAlS5rPaZGkQOi-7I25vecoHEHEGvag/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

https://drive.google.com/file/d/1bNutfvnyDfp0Rt7GaXS5IJSRA26d0ndq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E5MONv16JUbDT5BeQCMCWyu2jSjhKgn2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13rOygEPI9yCrMb6oY57dSKxmxnRmPm3D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xTm63lPcMpg00tF7vQ9o6ASVFT-Upm7E/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 7

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Đại hội đồng cổ đông 6