Đại hội đồng cổ đông 2

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông 3

Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1YJIYNhgVLpVY4lBUliST173coJw7VDbg/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1jJAlS5rPaZGkQOi-7I25vecoHEHEGvag/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

https://drive.google.com/file/d/1bNutfvnyDfp0Rt7GaXS5IJSRA26d0ndq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E5MONv16JUbDT5BeQCMCWyu2jSjhKgn2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13rOygEPI9yCrMb6oY57dSKxmxnRmPm3D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xTm63lPcMpg00tF7vQ9o6ASVFT-Upm7E/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022 của công ty cổ phần Thuận Đức và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/19ez1KF7eHbaGJaqGw4IpG8bQrEY3NG_f/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PGka3cOa0uwKSNvs19zrP_U6qPyzoxOz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1co_DhQXJR5nobrGIJglg79Ehq42lYHzC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LKWQv83la36Nah5SMQ3U3usfx5gjkn0D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1czx8SxEf2brw-WfQWhUb94UldTJzrU9E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12wA3gfOuEj6qFQuOCIb__d6pHiLGaBdT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1e68WnbQTud_7W_qnpGBiBO8SJFsXVO50/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1auXxqkpNmkm1k3qBZx1bwSv_KrFACPPd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X98wK38m9y3mF8Mm5YM1X04M3Sk4Zqj0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BkGYAgMaz6tmmZD7lMTuE8ARUU7hBpr5/view?usp=sharing        
Read More
Quan hệ cổ đông Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

https://drive.google.com/file/d/1Ex8nDbuCv-FmzEi8u-6i5bPtLfjgOVhG/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1MjWu3qdZnCaMlsBLpki3I_ktJ4ZHfY5U/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 6

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Đại hội đồng cổ đông 6