Đại hội đồng cổ đông 2

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông 3

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1LD38cnmWjUcRoLFik4MAVNZPY1YppIjY/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ztmjvN6zyJ3RlBqqixjxczfzP_Dl7Iui/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1csOf53DI-DUtFefsG01cQh-kzJkcKX3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1unKJrIP_rvnqpwMblm4pUkVR2FkSQxNC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XZV6u5xDwiq2ea7n-A5kpPkF6mPLBXFi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zXcnXJGMNF2bs72qbP6Fu6lRFZ9dn2si/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h3y0Hv65kITGs1Q6XFqOiv1zBZWp-ZDO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jnxcrTt48AuBhVhN1WD_oj6BLZNrrEbG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oK0Ee_rAOWm72StQT-g3DQmws_dOpZ0-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10OFNlV7Om6viDhfBvy_Qc9AQA9npVwbp/view?usp=sharing            
Read More
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1rC-dt6jlIbK3Exyw5BDwfEv3-NQeHatE/view?usp=sharing    
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tổng hợp các Báo cáo được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

https://drive.google.com/file/d/1-Kx-8YnidTSvXs5qTc3hzk9JNaCWMhet/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/12kqWOykvHPBUoaM99rF1mrbC2UicRfsV/view?usp=sharing  
Read More
Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/17pN2keVF31TBLdJPXL9nbfp9fn4TQcHS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eRaoKTDaChC4MHOGKryXij36qRgQekWj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vITvZE9FSfUdF6FQbu0tcZnIFc7qsMAC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wOPscOpx9YZNIL-5oHpk2lRsQUnvkSOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nmXv5v79svSRSoUHr9Hw53EGDWZR2WiR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ypVjtShZmFvo_iyCJs7YiwCQ1__Fp6bG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1toceBk5cq-KMVV_-1Ds2IHkJPKub_xtK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fXxnKTZ-MVyXOg2MpClbzBBnsUFcRjnH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13092Z1HPHy-u_t33_ZOosioZhGVnfwMe/view?usp=sharing        
Read More
1 2 3 8

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Đại hội đồng cổ đông 6