Công bố thông tin

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

https://drive.google.com/file/d/1-YljWrnENh7eUAtk4TKp5nQS0RRUubxh/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Công bố thông tin trước phát hành về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước

https://drive.google.com/file/d/1U9V469AF-Tsa7rc05gn8t6ZQC9HEVsmx/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT thông qua phương án và hồ sơ phát hành trái phiếu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1pOanlDPjYF9VSkGQC4u0TYD-ZcBQMi-N/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở giao dịch TP.HCM

https://drive.google.com/file/d/1QD1XWOQdELCqBLDPPltVqxvjrvRJjefI/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

https://drive.google.com/file/d/18C5jWCpqYHC-2xfjh-gxwmQiaPIloazl/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCKNN

https://drive.google.com/file/d/1OikzahCwZGHmWxnyRIboLPxEMkCNNC9K/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 14

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP