Công bố thông tin 2

Công bố thông tin
Công bố thông tin 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

https://drive.google.com/file/d/1qv6AEi-OasTP03QJ9F8JKkSj_bRgzMpW/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/1t1mhuEcDP05hF3pCRSwBE1s-yJlaLexz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/150DnxUsKLXOPW6Uk9pWJ4HTNHqIRI8_j/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13sUpT4u2GOLHewsjT-wIxWW2QZQu3pad/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

https://drive.google.com/file/d/11YeRH7TpQr6GYFr_PLEkQqJsQtMJJCFq/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Bổ sung nội dung Nghị quyết số 0510/2022/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 05/10/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Thuận Đức

https://drive.google.com/file/d/1pOYXENmulZ_Tsfph4kd3UeKuc21h8acH/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Đính chính Nghị quyết về trình tự phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của TDP

https://drive.google.com/file/d/1Xhw7GRQu82Ts5Ho6LkpeuiJPrhAaypog/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

https://drive.google.com/file/d/130Q_r9lKwNInz7tHqS9ytKso7Un9Vnb2/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 20

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Công bố thông tin 6