Công bố thông tin 2

Công bố thông tin
Công bố thông tin 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/1i4acca5NAelvjqWkzuQa1za_97W3ilA9/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng

https://drive.google.com/file/d/12eKAs-oC_F4ACLj16AmMSuxm0vkHDbgF/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

https://drive.google.com/file/d/1eJifYUV8wKataDBD4OE5MCmzQ_WE7G1P/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông Quan hệ cổ đông

TDP thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1rC-dt6jlIbK3Exyw5BDwfEv3-NQeHatE/view?usp=sharing    
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

https://drive.google.com/file/d/16NFjypaFLfbuSMlXGOrGeIdaINYrZTgE/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/17fSM7X9kZ5xSmlO5cOEzjyXHYt0EKgvi/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 23

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Công bố thông tin 6