Công bố thông tin

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành CP trả cổ tức

https://drive.google.com/file/d/14pm5yFD00tcFjccBHLJ36zYEjW750FVT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jOl43EL_i4FfAoB_Tp7wxnG_DgESm0IU/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1VXoszSnrPogs4VKlxx91VXXzgMrBt3WP/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

https://drive.google.com/file/d/16yuI29EFgco9RYhsGOzSyBQYR9cRlJTh/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

https://drive.google.com/file/d/18k2mY7QoGN98igzRlRa1tMG2o7uYMePM/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên bản Nghị quyết về việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên

https://drive.google.com/file/d/1IUcmuZ420CQ7sE_QoB0lO1w9XaBkhXjO/view?usp=sharing
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Biên Bản, nghị quyết về việc mở rộng sản xuất nhà máy túi Shopping

https://drive.google.com/file/d/174KKPd6O4--roENf9D5uTa2tFK6KdkWU/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 13

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP