Công bố thông tin 2

Công bố thông tin
Công bố thông tin 3

Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

TDP công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH công nghệ Thuận Đức – công ty con

https://drive.google.com/file/d/1Hkk5a9S7SDJL40dhwQ7ktB4a4GYw5rMo/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc tham gia góp vốn đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì và túi xách xuất khẩu

https://drive.google.com/file/d/1POkvAswWEB5gIj1evdM5VGXbTfdMBMNO/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc mua 02 sàn thương mại dịch vụ để làm văn phòng làm việc của TDP

https://drive.google.com/file/d/1uQyZgqgdd3ntFJHBPjURpKCSXWsSm2KS/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1a7-lOsHGfEtGTHf2ZnqSVok0Zy9jivC-/view?usp=sharing    
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức thông báo thay đổi Người phụ trách quản trị công ty

https://drive.google.com/file/d/1_BQsg9wQ-qp7E-x9VFOurgVaZaxrqnCF/view?usp=sharing  
Read More
Công bố thông tin Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Ông Lê Văn Quang

https://drive.google.com/file/d/1jJAlS5rPaZGkQOi-7I25vecoHEHEGvag/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 17

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Công bố thông tin 6