Quản trị doanh nghiệp 2

Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp 3

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1xNCaknftuT4JXp-jDFJGyhzjboAF25mF/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên – Công ty con.

https://drive.google.com/file/d/1stTLqfiq1jEfH83XIYspSFZVm28LtKxS/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thuận Đức CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 4 của Công ty TNHH Thuận Đức Hưng Yên – Công ty con

https://drive.google.com/file/d/1pDuwCyBkqv5OQMQuAjC6mVVSAT07L_UZ/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Nghị quyết HĐQT về trình tự phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ của TDP

https://drive.google.com/file/d/1Xhw7GRQu82Ts5Ho6LkpeuiJPrhAaypog/view?usp=sharing  
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP đính chính Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1FLdR2khqH-A1z4HBk_JGIuO4t-liMnpT/view?usp=sharing    
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/15MDl0a3wRkuqev66BSxtpXf8nOCHE1Bh/view?usp=sharing  
Read More
1 2 3 8

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP

Quản trị doanh nghiệp 6