Quản trị doanh nghiệp

Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1NP3dl0wFHVxsWmuYtCIID-hAaMI-RuE3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13l2If378P1HmajHVpwU2gJWnaOwP65Zx/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

TDP ban hành Quy trình nội bộ CBTT

https://drive.google.com/file/d/13EYzRDBiOMh6WurLn2qHaE0roOe2Mu7G/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1xWxIN1PQiF9gQxqYmdHIf26kkj_Ea495/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo quản trị Công ty CP Thuận Đức năm 2020

https://drive.google.com/file/d/1qPGNRkmovPW-E9XJlG6vzzjQlFRfHdm6/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại ngày 30/12/2020 CTCP Thuận Đức

https://drive.google.com/file/d/1RRl0JQgemiBeS_SJ6drzXBnOOQrqg7XT/view?usp=sharing
Read More
Quan hệ cổ đông Quản trị doanh nghiệp

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3

https://drive.google.com/file/d/1tsYjwL2HkdkiKBsDXglrqJi4xw2_8FDj/view?usp=sharing
Read More
1 2 3 5

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN

Những chuyên gia về bao bì PP