Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/17pN2keVF31TBLdJPXL9nbfp9fn4TQcHS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eRaoKTDaChC4MHOGKryXij36qRgQekWj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vITvZE9FSfUdF6FQbu0tcZnIFc7qsMAC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wOPscOpx9YZNIL-5oHpk2lRsQUnvkSOq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nmXv5v79svSRSoUHr9Hw53EGDWZR2WiR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ypVjtShZmFvo_iyCJs7YiwCQ1__Fp6bG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1toceBk5cq-KMVV_-1Ds2IHkJPKub_xtK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fXxnKTZ-MVyXOg2MpClbzBBnsUFcRjnH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13092Z1HPHy-u_t33_ZOosioZhGVnfwMe/view?usp=sharing

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *