Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1jJAlS5rPaZGkQOi-7I25vecoHEHEGvag/view?usp=sharing

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *