Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 8 năm 2019 (Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Tờ trình)

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *