Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 8 năm 2019 (Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Tờ trình)

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.