Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022 của công ty cổ phần Thuận Đức và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/19ez1KF7eHbaGJaqGw4IpG8bQrEY3NG_f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PGka3cOa0uwKSNvs19zrP_U6qPyzoxOz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1co_DhQXJR5nobrGIJglg79Ehq42lYHzC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LKWQv83la36Nah5SMQ3U3usfx5gjkn0D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1czx8SxEf2brw-WfQWhUb94UldTJzrU9E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12wA3gfOuEj6qFQuOCIb__d6pHiLGaBdT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1e68WnbQTud_7W_qnpGBiBO8SJFsXVO50/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1auXxqkpNmkm1k3qBZx1bwSv_KrFACPPd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X98wK38m9y3mF8Mm5YM1X04M3Sk4Zqj0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u_a_eKlHoEUfqHP8f3OMItYN9kFp61-K/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10XwZojVw2vnVg0OAsdkRjrpaha3lcbWp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kcUepG-5MbthvKYyep60loRr-Frbqp0o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rT-ksL_FW9MKnHvyGJUToteMOaCKlGTN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v7NgQPAUsFr_RK4OAuR1bNHnxc2iJiDo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CZDzpJqPg8tZsM_FBszBLwxITHchTe6i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yLx-s1Lad0FrICu9eBXzaNq9A6nNEJAX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kBz9u1mBmLFFZOcoJ0jKbupUUIIp2iyb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HOTybjZU5Z6rm-SUbQC61D2GqV0NvC4F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TMRkxk3ToFEmWdlKKdOskF37gFQcNq7f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_99wvwvqa5Fnve6jPjN3CZJ3nySBdyJe/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *