Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

https://drive.google.com/file/d/1rgaHAsxOZ1a3SSJoubWImEwUG5cM9AJs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A8MjDE2JtrfsGQV5Zlgpkm2Ea1d1Odec/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gaAAIjmMMfrCtERBcVX449kKqtsjy3rN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IUJM05H1b8cSKGLmC32ycnYPdxONM-nB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1iYSd00CMDp_9cNqYErViwn-hUxBXccSz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19IqpB59_01BcakrZL6eKJNcU40O0ibkm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-beZwJ4aBBLYnqOZmpH4LsW_83W7KYCz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11Lh492yRbuXzOKdN2yHTB2U9hrsqfecE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oOQETWCzG5nnqY4qP_CtN_f3zO-BxlYb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OXIa9uhG1YPWv4uXiNGJsQLlmBIG_UWt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11a6MvOVEbEWFVBDSrGOzGIOS8K4pqI6c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xoOG87cKMgYyNMThBslcMwx6FVpUkXeI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1-ce8dOqcYrHHg_VwziCJroF3v6jlY1Oc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xdLTkdQNrsrkVX34zXjVwwCyfAvnqE9n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jeZPxnePer0j01_gKr0zmvhwzJAaegJ0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hyv-y8tYxgb7QkjVBWlWiB0vhAI-Htlk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZSvDFOMjzlblqWX70kzM-GEfIijyVWar/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Tyzh-cSKQsIoBrLj3bjUfPquLoMeNqH0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vvwvFuI_3pG-rn-nXORzXf2o0uINkq4Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q70-UbPuWXk43BUL5lBKctem3Xgja-PF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ep0–2UVVBx_7HlHzz6MlZtfRqNKIHBV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WrHlx4QwDh5UulBTDWZ2qmmTLIGPlk2Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TuudQfYwd6zGB1utUZ6XWyWACAZK_me5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z7fue_q5FghGWsOPhPWj-Gt5KpLM4sHN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LjkWUnkmmsiKzoBjX3lbA1PA4GMYUa6B/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *