Báo cáo tài chính hợp chất giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1VlWA66A8tLFcG0cnvcIhtGbJCLIEsLPQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10La2xGUya5fnXX7gK8wzOVmoOufR3HUq/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *