Báo cái tài chính riêng giữa niên độ năm 2020 và giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1zfnTkCbQksgE9oqR0z0tgg84mpm03fcl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y6WrzUjISi2JYwk59SEUbRXBG9rdDTHg/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *