Category Archives: Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1WosOGZEzXJKvljRuckcLStL2exjG-Gli/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cCs1dck4TiDBpH_d09V0P1NU9FH9r1un/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gZ2pXdZ-Mtr3fRkKGRJ9L1CHWKBeSvcm/view?usp=sharing      

TDP Thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cOaMfgMmTGrxbgQSRP1omSM24qtr5NlK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sBFXj7pJ7_Zg20roHitSSooxj6o6MPkD/view?usp=sharing    

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1XRIhjP5t49n0kN24KnM_ScDT_hRB52lo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TELfGuKb35fn1KNKwefIX2GLNI6U1Gz0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aOcmYoBpfp92OOG85ptfj8DWAHiuD1Ms/view?usp=sharing