Category Archives: Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/1ybChnby8JgQTdAz1cfVu0AmPFU5Ai-Ec/view?usp=sharin https://drive.google.com/file/d/1DkA3PkBcMkh55p9UWB89KNZGUgcn7Vlq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QAFS_lLG5b4acUbnmF-fNZ2KaYP5f_u8/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2021 và Giải trình kèm theo

https://drive.google.com/file/d/15tEJG7e5O48CZkvSrRQ7xMmhHQ8ri8zf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fm-cpy989O4aq65K5fqL2bTTSFkc7bHF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VZ0FtihDCeBreHMAnXjfZuUca3CduW7E/view?usp=sharing