Category Archives: Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1tLLTnQdkabikVX_eS3cQRae2INw94m3J/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CrYc-Dn9PNzRDdJIjqCMumUlUB8rspSp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18So6k06jspbIDR_r4GmcZtEJqRate0t3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/198BzSVGh8uUk4iaaH2Hs0Ac0Iu0XFCx7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A3P2LrDbpwpsbVVdYjXrPy_yHL1z7jM5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JUmqa0JeQF_xutsmq4aqqFx1AluNhBVk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1NinQgWObqygYeZiK52Mqt17pmBZ1ZgQ6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10vJUsCFIj6eADELmsAZ5-3Yu2e1MqoeM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yZPRDqTRelPp_nX1PFu_Kkl59KvlBJ42/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12LySs2Nk9b7IC0kH5qsSNp5U9VWB9U2d/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZeGkpVVWTRSGNp2aT6Nv5sHYf32redzA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-l6zdQqxUSlLmuPc_k71DgjQtG8g0IsW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uw6D54DT-iGyhOiZMQTDJhP-kzjfoOgv/view?usp=sharing