Category Archives: Quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1l5nUrK98R2wKmpWIM3CQBPFLdCTUM4zZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1UcvnuklA72zh9IutvW2VixBRVM_zCVHE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jvyRLv0KSyyeU32zR2I-Wi0-zDjPVFIl/view?usp=sharing