Thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1tLLTnQdkabikVX_eS3cQRae2INw94m3J/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1K0KmCvo6HxU6uLLMqX5T4Cgpb4n9AVKK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/18So6k06jspbIDR_r4GmcZtEJqRate0t3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/198BzSVGh8uUk4iaaH2Hs0Ac0Iu0XFCx7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A3P2LrDbpwpsbVVdYjXrPy_yHL1z7jM5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QzoTCDQrN10z4ma8K3KlIBPAAoq5yTOH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gmkXSS2cU2eksZLozrDmKPDWodlmwhTL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sQwP95xzU9qK5piSbzbDk0x7Ovt8lxX3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1r0PBAOQieeJP-iS0LY6Oes1c7BqC6w6u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G05hZ-0wK1baAU3e_Js-Kcizav6ARB1p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Cmciqha1GnUsFR94P6-zYlJqk6FD-hC_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mtq_aoJTH-qvKWtiFs3V87vN00uJd1AT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uw6D54DT-iGyhOiZMQTDJhP-kzjfoOgv/view?usp=sharing

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *