Category Archives: Đại hội đồng cổ đông

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ztmjvN6zyJ3RlBqqixjxczfzP_Dl7Iui/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1csOf53DI-DUtFefsG01cQh-kzJkcKX3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1unKJrIP_rvnqpwMblm4pUkVR2FkSQxNC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XZV6u5xDwiq2ea7n-A5kpPkF6mPLBXFi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zXcnXJGMNF2bs72qbP6Fu6lRFZ9dn2si/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h3y0Hv65kITGs1Q6XFqOiv1zBZWp-ZDO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jnxcrTt48AuBhVhN1WD_oj6BLZNrrEbG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oK0Ee_rAOWm72StQT-g3DQmws_dOpZ0-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10OFNlV7Om6viDhfBvy_Qc9AQA9npVwbp/view?usp=sharing            

Tài liệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

https://drive.google.com/file/d/17pN2keVF31TBLdJPXL9nbfp9fn4TQcHS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eRaoKTDaChC4MHOGKryXij36qRgQekWj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vITvZE9FSfUdF6FQbu0tcZnIFc7qsMAC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wOPscOpx9YZNIL-5oHpk2lRsQUnvkSOq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nmXv5v79svSRSoUHr9Hw53EGDWZR2WiR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ypVjtShZmFvo_iyCJs7YiwCQ1__Fp6bG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1toceBk5cq-KMVV_-1Ds2IHkJPKub_xtK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fXxnKTZ-MVyXOg2MpClbzBBnsUFcRjnH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13092Z1HPHy-u_t33_ZOosioZhGVnfwMe/view?usp=sharing        

TDP Thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cs1glWv9eAoWZfnNXifn9nBtiK7lfOkj/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1x9Qj3qyXL9omS_CufMJU7RdNjuwspplB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11NWpsX5FyFZfHvF51DP8jRZ2CiFZjCpC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13fm5TqlhVaizc8yTsQrd_95hvO_ttwYI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l2oWR-RIQ_WmiwHzm8mgtr6DNn4K-2L2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZVy-Cbi1WUpwIAX6TxrqY_S8tR3Uh09b/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TDkoyBSnBtC_DEYMSlNTRyeNzjBGAUpg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GHYiEJsMRN-8499OuOexqEcYwx3yPup4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TCs6oeobI9m4H5nATe2VrSw92QuhPo_O/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yVrUhU_EFoZcNgl7b2NOFP2vAuRuyO0v/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zxtTuul22fPRvaIhCGu8JTrFO-8z32Zo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WzkmFRKcQDtmn8pMQDU4jrINOnx_CqCh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RzcjJRpwYCRJGcHDIhTHmWSJd70Sq4Ww/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1dOQdT8gspRhLcVqcxYberPPild3Iipgl/view?usp=sharing