Category Archives: Đại hội đồng cổ đông

TDP Thông báo ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ej2_USwie7iVfCmBaTcqGTdljv8Cp-PJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cOaMfgMmTGrxbgQSRP1omSM24qtr5NlK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gYeWTS5Fe1ytlNBRoERevucTdCw9iADA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19tSVaZm0BFILcBnQ4p6ICdo68pscNOuy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sBFXj7pJ7_Zg20roHitSSooxj6o6MPkD/view?usp=sharing    

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1EKPX2y5wGZ_blUNZjpWpyL1ptdXEPr0w/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14XPCDCnQS8N7MM3ZZ-vw5tQBDBiNlpmg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FmMrrLLCcr1bxhqzz4YLWSa0kr3DRDE_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WkgO7S32P7ntgv1xCxnp8Nci1joSE9_7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1otAZMBbP5qp-wNMxQ-_BRuZj2lnpfe5R/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qm9pOKQftI2130ovPlAuh5HMNe8swUrT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KRD4RiTGYqL57-3uunqb-tt6GQRIoF9V/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1CtJBuysjsd62zqSQ5Mhx2j35lcCqokLo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VkrDR7ks0u0eEY67uUgk4Lzk2ASv04A5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YpK2OvbvNr_1ayYl7ZStrj-qPVGnEVNp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15tR5L9ecCT9jLc8xW0M8QE1Yps1u7ley/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l9g4Y0xXeUgzVrqY53o4LFGxZyO8jQ8P/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11Chfa67r6ocKufV5fD6XUNyuhmN4bJmJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12KaBDsyQ-ZkCtff63p9aj2AOzywnogP5/view?usp=sharing

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

https://drive.google.com/file/d/1bNutfvnyDfp0Rt7GaXS5IJSRA26d0ndq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E5MONv16JUbDT5BeQCMCWyu2jSjhKgn2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13rOygEPI9yCrMb6oY57dSKxmxnRmPm3D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xTm63lPcMpg00tF7vQ9o6ASVFT-Upm7E/view?usp=sharing

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022 của công ty cổ phần Thuận Đức và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/19ez1KF7eHbaGJaqGw4IpG8bQrEY3NG_f/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PGka3cOa0uwKSNvs19zrP_U6qPyzoxOz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1co_DhQXJR5nobrGIJglg79Ehq42lYHzC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LKWQv83la36Nah5SMQ3U3usfx5gjkn0D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1czx8SxEf2brw-WfQWhUb94UldTJzrU9E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12wA3gfOuEj6qFQuOCIb__d6pHiLGaBdT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1e68WnbQTud_7W_qnpGBiBO8SJFsXVO50/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1auXxqkpNmkm1k3qBZx1bwSv_KrFACPPd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X98wK38m9y3mF8Mm5YM1X04M3Sk4Zqj0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BkGYAgMaz6tmmZD7lMTuE8ARUU7hBpr5/view?usp=sharing