Category Archives: Đại hội đồng cổ đông

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát

https://drive.google.com/file/d/1bNutfvnyDfp0Rt7GaXS5IJSRA26d0ndq/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E5MONv16JUbDT5BeQCMCWyu2jSjhKgn2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13rOygEPI9yCrMb6oY57dSKxmxnRmPm3D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xTm63lPcMpg00tF7vQ9o6ASVFT-Upm7E/view?usp=sharing

Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022 của công ty cổ phần Thuận Đức và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/19ez1KF7eHbaGJaqGw4IpG8bQrEY3NG_f/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PGka3cOa0uwKSNvs19zrP_U6qPyzoxOz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1co_DhQXJR5nobrGIJglg79Ehq42lYHzC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LKWQv83la36Nah5SMQ3U3usfx5gjkn0D/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1czx8SxEf2brw-WfQWhUb94UldTJzrU9E/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12wA3gfOuEj6qFQuOCIb__d6pHiLGaBdT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1e68WnbQTud_7W_qnpGBiBO8SJFsXVO50/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1auXxqkpNmkm1k3qBZx1bwSv_KrFACPPd/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X98wK38m9y3mF8Mm5YM1X04M3Sk4Zqj0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BkGYAgMaz6tmmZD7lMTuE8ARUU7hBpr5/view?usp=sharing        

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu phục vụ cho Đại hội

https://drive.google.com/file/d/1rgaHAsxOZ1a3SSJoubWImEwUG5cM9AJs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A8MjDE2JtrfsGQV5Zlgpkm2Ea1d1Odec/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gaAAIjmMMfrCtERBcVX449kKqtsjy3rN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IUJM05H1b8cSKGLmC32ycnYPdxONM-nB/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1iYSd00CMDp_9cNqYErViwn-hUxBXccSz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19IqpB59_01BcakrZL6eKJNcU40O0ibkm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-beZwJ4aBBLYnqOZmpH4LsW_83W7KYCz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11Lh492yRbuXzOKdN2yHTB2U9hrsqfecE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oOQETWCzG5nnqY4qP_CtN_f3zO-BxlYb/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1OXIa9uhG1YPWv4uXiNGJsQLlmBIG_UWt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11a6MvOVEbEWFVBDSrGOzGIOS8K4pqI6c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xoOG87cKMgYyNMThBslcMwx6FVpUkXeI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-ce8dOqcYrHHg_VwziCJroF3v6jlY1Oc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xdLTkdQNrsrkVX34zXjVwwCyfAvnqE9n/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jeZPxnePer0j01_gKr0zmvhwzJAaegJ0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hyv-y8tYxgb7QkjVBWlWiB0vhAI-Htlk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZSvDFOMjzlblqWX70kzM-GEfIijyVWar/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Tyzh-cSKQsIoBrLj3bjUfPquLoMeNqH0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vvwvFuI_3pG-rn-nXORzXf2o0uINkq4Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1q70-UbPuWXk43BUL5lBKctem3Xgja-PF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Ep0–2UVVBx_7HlHzz6MlZtfRqNKIHBV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WrHlx4QwDh5UulBTDWZ2qmmTLIGPlk2Q/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1TuudQfYwd6zGB1utUZ6XWyWACAZK_me5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Z7fue_q5FghGWsOPhPWj-Gt5KpLM4sHN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LjkWUnkmmsiKzoBjX3lbA1PA4GMYUa6B/view?usp=sharing

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và BB-NQ về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

https://drive.google.com/file/d/1XxDrPRGVz4qH60kDKB5vBAksYvT_SK6u/view?usp=sharing