Category Archives: Đại hội đồng cổ đông

Thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1tLLTnQdkabikVX_eS3cQRae2INw94m3J/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1K0KmCvo6HxU6uLLMqX5T4Cgpb4n9AVKK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18So6k06jspbIDR_r4GmcZtEJqRate0t3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/198BzSVGh8uUk4iaaH2Hs0Ac0Iu0XFCx7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1A3P2LrDbpwpsbVVdYjXrPy_yHL1z7jM5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QzoTCDQrN10z4ma8K3KlIBPAAoq5yTOH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gmkXSS2cU2eksZLozrDmKPDWodlmwhTL/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1sQwP95xzU9qK5piSbzbDk0x7Ovt8lxX3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1r0PBAOQieeJP-iS0LY6Oes1c7BqC6w6u/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1G05hZ-0wK1baAU3e_Js-Kcizav6ARB1p/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Cmciqha1GnUsFR94P6-zYlJqk6FD-hC_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Mtq_aoJTH-qvKWtiFs3V87vN00uJd1AT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1uw6D54DT-iGyhOiZMQTDJhP-kzjfoOgv/view?usp=sharing      

TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ztmjvN6zyJ3RlBqqixjxczfzP_Dl7Iui/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1csOf53DI-DUtFefsG01cQh-kzJkcKX3c/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1unKJrIP_rvnqpwMblm4pUkVR2FkSQxNC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XZV6u5xDwiq2ea7n-A5kpPkF6mPLBXFi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zXcnXJGMNF2bs72qbP6Fu6lRFZ9dn2si/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1h3y0Hv65kITGs1Q6XFqOiv1zBZWp-ZDO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jnxcrTt48AuBhVhN1WD_oj6BLZNrrEbG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oK0Ee_rAOWm72StQT-g3DQmws_dOpZ0-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10OFNlV7Om6viDhfBvy_Qc9AQA9npVwbp/view?usp=sharing