TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ztmjvN6zyJ3RlBqqixjxczfzP_Dl7Iui/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1csOf53DI-DUtFefsG01cQh-kzJkcKX3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1unKJrIP_rvnqpwMblm4pUkVR2FkSQxNC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XZV6u5xDwiq2ea7n-A5kpPkF6mPLBXFi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zXcnXJGMNF2bs72qbP6Fu6lRFZ9dn2si/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h3y0Hv65kITGs1Q6XFqOiv1zBZWp-ZDO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jnxcrTt48AuBhVhN1WD_oj6BLZNrrEbG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oK0Ee_rAOWm72StQT-g3DQmws_dOpZ0-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10OFNlV7Om6viDhfBvy_Qc9AQA9npVwbp/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *