0916.959.956

Công Ty Cổ Phần Thuận Đức xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 4285/UBCK-GSĐC ngày 11 tháng 07 năm 2018 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Thuận Đức.