TDP Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1EKPX2y5wGZ_blUNZjpWpyL1ptdXEPr0w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14XPCDCnQS8N7MM3ZZ-vw5tQBDBiNlpmg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FmMrrLLCcr1bxhqzz4YLWSa0kr3DRDE_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WkgO7S32P7ntgv1xCxnp8Nci1joSE9_7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1otAZMBbP5qp-wNMxQ-_BRuZj2lnpfe5R/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qm9pOKQftI2130ovPlAuh5HMNe8swUrT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KRD4RiTGYqL57-3uunqb-tt6GQRIoF9V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CtJBuysjsd62zqSQ5Mhx2j35lcCqokLo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VkrDR7ks0u0eEY67uUgk4Lzk2ASv04A5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YpK2OvbvNr_1ayYl7ZStrj-qPVGnEVNp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15tR5L9ecCT9jLc8xW0M8QE1Yps1u7ley/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1l9g4Y0xXeUgzVrqY53o4LFGxZyO8jQ8P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11Chfa67r6ocKufV5fD6XUNyuhmN4bJmJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12KaBDsyQ-ZkCtff63p9aj2AOzywnogP5/view?usp=sharing

TIN NỔI BẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *